Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. Prop. 2006/07:110

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juli 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart. Med händelser avses i detta sammanhang sådant som inträffat och som avviker från det normala och har eller kunde ha påverkat flygsäkerheten. Händelsen ska inte vara av så allvarligt slag att regelverket om undersökning av olyckor och allvarliga tillbud är tillämpligt. Rapporter om händelser ska lagras i särskilda databaser som ska vara tillgängliga för flygsäkerhetsmyndigheterna i Europa. Ett viktigt inslag i förslagen till bestämmelser är nya bestämmelser i sekretesslagen (1980:100). Dessa nya sekretessbestämmelser blir också tillämpliga i förhållande till andra rättsakter från EU som rör civil luftfart, som därigenom kan bli genomförda på ett mera komplett sätt än vad som hunnit göras hittills. Det gäller framför allt att sekretess ska gälla uppgifter som svenska myndigheter får tillgång till genom olika samarbeten mellan europeiska luftfartsmyndigheter och Europeiska gemenskapernas kommission. De nya sekretessbestämmelserna får dessutom en utformning som medför att bestämmelser om sekretess i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen genomförs i svensk rätt. Genomförandet av direktiv 2003/42/EG är försenat, varför lagförslagen bör träda i kraft snarast. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.