Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m. ID-nummer: Prop. 2007/08:16

Ladda ner:

I propositionen föreslås en lättnadsregel som innebär en möjlighet till undantag från CFC-beskattning för delägare i lågbeskattade företag som är hemmahörande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Delägaren slipper att CFC-beskattas om han kan visa att det utländska företaget, i den stat där det hör hemma, utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs. Ändringen föranleds av EG-domstolens dom i mål C-196/04 (Cadbury Schweppes plc). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av 2007. Riksdagen fattade den 6 december 2007 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.