Proposition från Finansdepartementet

Återförsäkring Prop. 2007/08:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i propositionen innebär att svenska försäkringsbolag som bara meddelar återförsäkring (återförsäkringsbolag) i högre grad ska omfattas av samma rörelseregler som gäller för direkt försäkring. Förslaget innebär att EG-direktivet om återförsäkring genomförs i svensk rätt. Utländska försäkringsgivare ska som huvudregel tillämpa motsvarande bestämmelser som svenska försäkringsbolag när de driver återförsäkringsverksamhet i Sverige. På samma sätt som för direkt försäkring görs dock en skillnad mellan försäkringsgivare från annat EES-land, som i huvudsak omfattas av hemlandets regler, och försäkringsgivare från tredje land, som i större omfattning ska omfattas av svenska regler. Riksdagen beslutade att säga ja till propositionen den 5 mars 2008. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2008.