Proposition från Finansdepartementet

Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete Prop. 2008/09:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att nuvarande system med skattereduktion för utgifter för hushållsarbete efter ansökan ska ersättas av en ny ordning, den så kallade fakturamodellen. Innebörden är att en privatperson, som köper hushållsarbete av den som har F-skattsedel, för att få skattereduktion ska komma överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdes-skatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. I propositionen föreslås vidare att skattereduktion även ska kunna tillgodoräknas en privatperson som köper hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I detta fall ska skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året. I propositionen föreslås även slopande av den lägsta beloppsgränsen för att få skattereduktion och av begränsningarna av möjligheten att anlita eget eller närstående företag. Bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete föreslås inordnas i ett nytt kapitel i inkomstskattelagen, 67 kap. De bestämmelser som föreslås reglera förfarandet för skattereduktionen tas in i en egen lag. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.