En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar Prop. 2008/09:211

Ladda ner:

I propositionen görs bedömningar och lämnas förslag som syftar till att säkerställa en väl fungerande organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)