Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2008/09:194

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Försäkringskassan ska kunna meddela beslut om särskilt högriskskydd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön avseende ersättning för sjuklönekostnader också i de fall där den sökande uppburit eller bedömts ha haft rätt till aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under någon av de senaste tolv kalendermånaderna före månaden för ansökan hos Försäkringskassan. Detta gäller oavsett vad som kan antas gälla beträffande den sökandes framtida sjukperioder. Ett sådant beslut ska gälla under tolv kalendermånader, räknat från och med månaden efter den då beslutet meddelades.

I propositionen lämnas även ett förslag om att utöka högsta antalet dagar, för vilka närståendepenning sammanlagt kan utges till en närstående för vård av en svårt sjuk person, från 60 till 100 dagar.

Vidare lämnas i propositionen ett förslag avseende att en annan försäkrad än föräldern i vissa fall kan få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn som inte har fyllt tre år, när en ensamstående förälder på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.