Proposition från Finansdepartementet

Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen Prop. 2009/10:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att den särskilda bestämmelsen i 12 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) om avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) slopas för skattskyldiga som tvingas använda en större bil på grund av skrymmande last. För dessa skattskyldiga kommer i stället avdraget för utgifter för arbetsresor med bil att ske enligt schablonbestämmelserna i 12 kap. 27 § första-tredje styckena inkomstskattelagen.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.