Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer Prop. 2009/10:158

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Enligt förslaget ska en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som är representerat i riksdagen kunna få stöd. Med kvinnoorganisation avses:

  • en ideell förening som är ansluten till ett politiskt parti och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad, eller
  • en sammanslutning som finns inom ett politiskt parti och som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad.

Stöd lämnas som grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är lika stort för alla kvinnoorganisationer som beviljas stöd. Mandatstödets storlek står i proportion till det antal mandat som det politiska parti som kvinnoorganisationen tillhör har i riksdagen. Ärenden om stöd enligt den nya lagen föreslås hanteras av Partibidragsnämnden. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas för första gången i fråga om stöd för stödåret 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...