Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer Ds 2009:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till en lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Enligt förslaget ska en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som är representerat i riksdagen kunna få stöd. Med kvinnoorganisation avses:

  • en ideell förening som är ansluten till ett politiskt parti och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad, eller
  • en sammanslutning som finns inom ett politiskt parti och som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad.

Stöd lämnas som grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är lika stort för alla kvinnoorganisationer som beviljas stöd. Mandatstödets storlek står i proportion till det antal mandat som det politiska parti som kvinnoorganisationen tillhör har i riksdagen.

Frågor om stöd enligt den nya lagen föreslås hanteras av Partibidragsnämnden.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas för första gången avseende stödåret 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)