Proposition från Miljödepartementet

Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden Prop. 2010/11:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det i fjärrvärmelagen införs bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretag att mäta kundens värmeförbrukning månadsvis och att rapportera mätresultaten till kunden månadsvis. Dess-utom föreslås att fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna bara får basera sig på uppmätta mängder och att debitering ska ske minst fyra gånger per år. Det föreslås också möjligheter i lagen att i viss utsträckning träffa avtal om avvikelser från bestämmelserna.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

I propositionen föreslås också en bestämmelse om att det i ett avtal om fjärrvärme ska finnas en uppgift om vad som gäller mellan parterna beträffande mätning, rapportering och debitering. Den bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)