Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2010/11:142

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Försäkringskassan inte längre ska överföra ålderspensionsavgifterna till Första-Fjärde AP-fonderna. I stället ska överföring göras till Pensionsmyndigheten som i sin tur ska överföra dem till de nämnda AP-fonderna.

När det gäller hanteringen av Pensionsmyndighetens fordringar, föreslås en förlängning till och med 2014 av den övergångstid under vilken Försäkringskassan i stället för Pensionsmyndigheten handlägger ärenden på grund av beslut om återkrav.

Regeringen lämnar även förslag till kompletterande följdändringar samt en rättelse av en tidigare följdändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken.

Vidare lämnas också förslag till vissa förtydliganden samt en komplettering i socialförsäkringsbalken. Därutöver görs även några rättelser i socialförsäkringsbalken och dess införandelag.

Det föreslås även att tre äldre författningar, som inte längre tillämpas, ska upphävas och att följdändringar med anledning av det ska göras i två författningar.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012, förutom ändringarna i socialförsäkringsbalken och lagen om sjuklön som föreslås träda i kraft den 1 december 2011.