Proposition från Socialdepartementet

Alkoholservering på särskilda boenden Prop. 2011/12:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det blir tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Detta innebär att ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen (2010:1622) om krav på serveringstillstånd.

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänst­lagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk­tionshindrade.

Vidare föreslås att den som bedriver servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på ett sådant särskilt boende som nämnts ovan ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.

För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Om den som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i alkohollagen om ordning och nykterhet, åldersgränser eller utlämnande av alkoholdrycker, ska han eller hon kunna förbjudas att fortsätta med serveringen eller meddelas varning, om ett förbud skulle vara en alltför ingripande åtgärd.

Ett förbud ska gälla i sex månader. Den som serverar alkoholdrycker i strid med ett sådant förbud döms till böter eller fängelse i sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2012.

Lagstiftningskedjan