Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Gårdsförsäljning SOU 2010:98

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan.

Utredningens slutsats är att det går att införa gårdsförsäljning under de angivna förutsättningarna.

I betänkandet presenteras en modell för gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Utredningens modell innebär att gårdsförsäljning av alkoholdrycker bara ska kunna ske i samband med ett studiebesök på tillverkningsstället, föreläsning eller någon annan liknande upplevelsetjänst med anknytning till den aktuella alkoholdrycken. Upplevelsetjänsten ska erbjudas allmänheten mot betalning.

Det är bara den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker som efter särskilt tillstånd av kommunen ska få bedriva gårdsförsäljning. För att inte diskriminera utländska produkter ska tillverkaren få sälja inte bara egenproducerade alkoholdrycker, utan även alkoholdrycker av samma slag som tillverkaren själv tillverkar.

Utredningens modell för gårdsförsäljning innehåller också individuella och kvantitativa begränsningar när det gäller mängden alkoholdryck som får säljas. Begränsningarna är motiverade av folkhälsoskäl.

Modellen ställer inte krav på att försäljningen ska ske på en gård på landsbygden. Det skulle kunna försvåra för utländska tillverkare att etablera sig här och därmed strida mot EU-rätten.

Lagstiftningskedjan