Proposition från Socialdepartementet

En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Prop. 2011/12:112

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition föreslår regeringen en ny lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Förslaget innebär att regelverket för införsel och handel med sprutor och kanyler anpassas till EU-rättens krav (direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter). Genom lagen upphävs förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler.

Bland annat upphävs i lagförslaget kravet på tillstånd för dels införsel av sprutor och kanyler, dels handel med produkterna. I stället föreslår regeringen krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Kravet på tillstånd upphävs också för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. Privatinförsel är tillåten om den sker för eget eller för familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål.

En tillsynsmyndighet ska se till att det nya regelverket följs. Regeringen föreslår även ansvarsbestämmelser för den som inte iakttar lagens regler om anmälningsplikt och åldersgräns.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)