En effektivare försvarslogistik Prop. 2011/12:86

Ladda ner:

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att besluta om försvarslogistikens framtida utformning.
Regeringen bedömer att delar av den logistikverksamhet som i dag bedrivs vid Försvarsmakten bör inordnas i Försvarets materielverk. Regeringens bedömning grundas såväl på Försvarsstrukturutredningen som på den redovisning som de båda myndigheterna gemensamt lämnade den 1 mars 2012. Regeringens bedömning är att materiel- och logistikförsörjningen bör organiseras inom ramen för en tydligare och effektivare uppgifts- och ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och Försvarets materielverk som leverantör. Syftet är att dels möjliggöra omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar genom effektiviseringar av stödverksamheten, dels skapa en mer ändamålsenlig beställar- och utförarorganisation. Den framtida logistiken bör organiseras på ett sådant sätt att en större del av försvarslogistiken och ett större antal personer kvarstannar i Försvarsmakten än vad Försvarsstrukturutredningen föreslog. Därmed berörs ett mindre antal personer av verksamhetsförändringen.

Förändringen bedöms kunna genomföras den 1 januari 2013.