Proposition från Utrikesdepartementet

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan Prop. 2013/14:165

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan. Förhandlingarna om ett partnerskapsavtal inleddes 2006 och avtalet undertecknades i maj 2012.
Genom avtalet inrättas ett ramverk för förbindelserna mellan EU och Irak. Som grund för samarbetet har avtalet rättstatsprincipen, de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna. Avtalet innehåller rättsligt bindande åtaganden om respekt för de mänskliga rättigheterna och skyldigheter i fråga om icke-spridning av massförstörelsevapen. Avtalet föreskriver samarbete på en rad områden, bl.a. handel, energi, transport, investeringar, mänskliga rättigheter, utbildning, vetenskap och teknik, frihet och säkerhet, migrations- och asylfrågor samt miljö.