Proposition från Socialdepartementet

Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Prop. 2014/15:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Tillståndsmyndigheten ska få fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar eller handlingar enligt lagen. Samma sanktionsmöjligheter ska även finnas mot den tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Syftet är att införa sanktioner som är ändamålsenliga och anpassade efter kampsportsverksamheten och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att garantera en godtagbar säkerhet för deltagarna. Det införs också en föreskrift om att uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2015.