Proposition från Justitiedepartementet

Några ändringar i vapenlagen Prop. 2014/15:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att kravet på märkning av vapen eller vapendelar vid införsel till Sverige ska begränsas till införsel som sker från en stat utanför EU.

Regeringen föreslår också att det ska införas en bestämmelse om att Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt vapenlagen eller föreskrifter som meddelas med stöd av vapenlagen. Regeringen ska få meddela föreskrifter om storleken på avgifterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)