Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Prop. 2014/15:131

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och
skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. En spärreglering ska införas med innebörd att åklagaren inte får inleda en process om skattebrott om Skatteverket dessförinnan har fattat beslut om skattetillägg i fråga om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Omvänt får inte Skatteverket fatta beslut om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Bestämmelserna föreslås föras in i skattebrottslagen och skatteförfarandelagen.

En reglering om ett samlat sanktionsförfarande i en domstol ska
införas. Allmän domstol ska i samband med skattebrottsprocessen på
yrkande av åklagare kunna besluta om skattetillägg. Detta föreslås
regleras i en ny lag om talan om skattetillägg i vissa fall. Reglerna om
särskild åtalsprövning i skattebrottslagen ska också justeras.

När det gäller normalt tillgängligt kontrollmaterial föreslås att uttrycket
tillgängliga avstämningsuppgifter ska användas och att förutsättningarna för att ta ut skattetillägg ska justeras.

De föreslagna ändringarna kommer att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet ytterligare, bl.a. med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och genom att reglerna blir tydligare och mer förutsebara för enskilda och för tillämpande myndigheter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Laddar...