Proposition från Miljödepartementet

Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet Prop. 2015/16:116

Publicerad

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet. Ändringarna görs för att genomföra EU:s omarbetade direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet och innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter. Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter utökas till att omfatta föreskrifter om skadeförebyggande arbete och åtgärder när en utrustning inte överensstämmer med gällande krav. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.