Proposition från Näringsdepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Prop. 2015/16:189

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/112/EU om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transpor-ter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetar-federationen (ETF) i svensk rätt.

Ladda ner:

Genomförandet föreslås ske huvudsakligen genom en ny lag, benämnd lag om arbetstid vid inlandssjöfart, och genom ändringar i fartygssäker-hetslagen. Följdändringar i arbetsmiljölagen och lagen om vilotid för sjömän föreslås också.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition