Proposition från Socialdepartementet

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att sådan verksamhet inom socialtjänsten, som kommunen överlämnar genom avtal, ska ha tillståndsplikt. Socialtjänstlagen undantar idag tillståndsplikt för verksamhet som en kommun i avtal har överlämnat till enskild utförare. Regeringen föreslår i proposition att det undantaget tas bort.

Ladda ner:

Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg

Utföraren ska ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva sådan verksamhet. Enligt förslaget omfattar det bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller en enskild individ som slutit avtal med en kommun om att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet.

God kvalitet och säkerhet

Tillstånd ska beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Kommunens skyldighet att anmäla verksamhet som genom avtal har överlämnats till enskild upphävs, enligt förslaget.

I propositionen föreslår regeringen tillståndsplikt för att yrkesmässigt få bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn och som lämnar stöd och handledning till familjehem och jourhem som tar emot barn.

I propositionen föreslår regeringen att bestämmelser förs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Erbjudande om hälsoundersökning

I propositionen föreslår regeringen en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Förslaget innebär att socialnämnden, om det inte är obehövligt, ska underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (5 st)