Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Ladda ner:

Förslagen rör huvudsakligen de särskilda befogenheter Statens institu-tionsstyrelse (SiS) har för vårdens genomförande vid särskilda ungdoms-hem och LVM-hem.

Förslagen ska leda till till ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet för barn och unga som vårdas vid de särskilda ung-domshemmen och för intagna som vårdas vid LVM-hemmen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (5 st)