Proposition från Finansdepartementet

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Prop. 2017/18:151

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen
som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Till följd av förslaget om generella bestämmelser i kommunallagen
föreslås även ett antal följdändringar i andra lagar.

Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)