Proposition från Finansdepartementet

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument Prop. 2017/18:263

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att de bestämmelser i lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, som
rör anmälningsskyldighet för vissa offentliga funktionärer, tas in i en ny
lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att den nuvarande lagen ska upphävas och att bestämmelserna i den lagen om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare vid börser ska föras över till lagen om värdepappersmarknaden. Bestämmelserna om
anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut ska enligt förslaget utmönstras, eftersom det finns motsvarande bestämmelser på EU-nivå.

Förslaget innebär att regeringen, liksom i dag, ska avgöra vilka statliga
myndigheter som ska omfattas av bestämmelserna. Det ska förtydligas
dels att de som ingår i ledningen för en sådan myndighet är anmälningsskyldiga, dels vilka av myndighetens övriga anställda och uppdragstagare som ska anmäla innehav av finansiella instrument. Vidare ska statsrådens anmälningsskyldighet lagfästas. Liksom i dag ska direkt innehav av alla typer av finansiella instrument omfattas av anmälningsskyldighet. Regeringen ska dock få möjlighet att meddela föreskrifter om att anmälningsskyldigheten även ska omfatta sådana finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över och om undantag från anmälningsskyldighet i fråga om vissa finansiella instrument. Kommuner och landsting ska även i fortsättningen få besluta om anmälningsskyldighet för sina anställda och uppdragstagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.