Proposition från Socialdepartementet

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz Prop. 2017/18:275

Publicerad

Regeringen föreslår att garantipension och garantipension till omställningspension med oförändrade belopp även i fortsättningen ska kunna betalas ut när någon bosätter sig i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Ladda ner:

Stöd saknas för garantipension i EES och Schweiz

Enligt en dom i EU domstolen anses garantipension vara en så kallad minimiförmån. Det innebär att det saknas stöd i författningen för att även i fortsättningen betala ut garantipension när någon bosätter sig i ett annat land inom EES eller i Schweiz.

Utredning belyser konsekvenserna

Regeringen vill låta en utredning belysa konsekvenserna av EU-domen. Regeringen vill utreda om det behövs förändringar till följd av att garantipension och garantipension till omställningspension anses vara minimiförmåner.

Förmånerna ska fortsatt kunna betalas ut till annat land

De nu lämnade förslagen har tagits fram för att förmånerna fortsättningsvis ska kunna betalas ut till ett annat land fram till dess att utredningen är klar och eventuella lagförslag från utredningen har börjat gälla.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och upphöra att gälla vid utgången av samma år.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

    Enligt en dom i EU-domstolen anses garantipensionen vara en så kallad minimiförmån. Det innebär att författningen saknar stöd för att i framtiden betala ut garantipension till den som bosatt sig i ett annat land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. I promemorian föreslås att man tillsätter en utredning som belyser EU-domens konsekvenser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

    Regeringen föreslår att garantipension och garantipension till omställningspension med oförändrade belopp även i fortsättningen ska kunna betalas ut när någon bosätter sig i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.