Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Publicerad

I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.

Ladda ner:

Vidare föreslås ändringar i lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, bl.a. när det gäller verkställighet av tillsynsbeslut.

Även en ändring i radioutrustningslagen föreslås. Ändringen gäller vilken utrustning som inte omfattas av lagens tillämpningsområde och föranleds av ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.

Vidare föreslås att Post- och telestyrelsens föreskrifter om förval och prefixval ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen

    I denna promemoria föreslås ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar artikel 5a i TSM-förordningen, där ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation har förts in. Vidare föreslås att lagens hänvisning till TSM-förordningen ändras så att den motsvarar förordningens nya rubrik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsav-gifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

    I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.