Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen

Publicerad

I denna promemoria föreslås ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar artikel 5a i TSM-förordningen, där ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation har förts in. Vidare föreslås att lagens hänvisning till TSM-förordningen ändras så att den motsvarar förordningens nya rubrik.

Ladda ner:

Ändringen i TSM-förordningen har formellt sett ännu inte antagits, men eftersom förslaget ska tillämpas från och med den 15 maj 2019 brådskar ärendet. I de delar som är relevanta för denna promemoria väntas inte några änd-ringar av förordningen inför antagandet. Antagandet är planerat till december 2018.

Det föreslås även att en ändring i radioutrustningslagen (2016:392) angående vilken utrustning som ska undantas från lagens tillämpning.

I promemorian föreslås också en ändring av lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Ändringen innebär att en hänvisning till en obsolet bestämmelse tas bort. Därutöver föreslås en språklig justering av rubriken till lagen.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.

Vidare föreslås att Post- och telestyrelsens föreskrifter om förval och prefixval ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen

    I denna promemoria föreslås ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar artikel 5a i TSM-förordningen, där ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation har förts in. Vidare föreslås att lagens hänvisning till TSM-förordningen ändras så att den motsvarar förordningens nya rubrik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsav-gifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

    I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.