Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor Prop. 2019/20:14

Publicerad

I propositionen föreslås att det ska göras vissa ändringar i regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslagen i huvudsak:

 • Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut och kreditförmedlare som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som driver verksamhet från filial i Sverige vid överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Kravet på att utreda om en kund har en verklig huvudman ska inte
  gälla, om kunden är ett dotterföretag till ett aktiebolag vars aktier är
  upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en
  motsvarande marknad utanför EES och sådana dotterföretag ska inte heller anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket.
 • Kravet på att utse en alternativ verklig huvudman ska inte gälla, om
  kunden är en stat, en region, en kommun eller motsvarande och den risk som kan förknippas med kunden bedöms som låg.
 • Det ska i lag förtydligas att förenklade åtgärder för kundkännedom för konton med medel som tillhör någon annan bara ska vidtas i förhållande till kundens verkliga huvudman.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 och 2 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...