Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz Prop. 2019/20:96

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 19 juni 2019 om ändring i avtalet den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring av lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom ändringsprotokollet den 19 juni 2019, ska gälla som lag i Sverige.

Genom ändringsprotokollet införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Minimistandarderna ingår i OECD/G20:s åtgärdspaket inom projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet. Protokollet medför bl.a. att en ny bestämmelse för att förhindra avtalsmissbruk införs samt ändrade bestämmelser om tvistlösning.

De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut