Proposition från Justitiedepartementet

Skärpta regler avseende hanteringen av spräng­ämnes­prekursorer Prop. 2019/20:154

Publicerad

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av en ny EU-förordning om sprängämnes­prekursorer, det vill säga kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka spräng­ämnen.

Ladda ner:

EU-förordningen innebär att ett antal listade ämnen även fort­sätt­nings­vis inte får tillhanda­hållas till samt införas, innehas eller användas av enskilda. Medlems­staterna kommer också fram­över att kunna medge undantag för vissa ämnen. Möjligheten till undantag är dock mer begränsad i den nya EU-förordningen. Misstänkta trans­aktioner samt betydande försvin­nanden och stölder i fråga om spräng­­ämnes­­prekursorer ska fortsatt rapporteras till den nationella kontakt­punkten. Denna skyldighet utökas nu till att omfatta fler aktörer, till exempel enskilda och ytterligare ett antal företagare. Det har dessutom tillkommit krav på bland annat medvetande­höjande åtgärder och utökad tillsyn.

EU-förordningen trädde i kraft den 31 juli 2019 och ska tillämpas fullt ut från och med den 1 februari 2021. Den är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa lagändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)