Proposition från Justitiedepartementet

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder Prop. 2020/21:18

Publicerad

Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana återfalls­före­byggande åtgärder som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt. I proposi­tionen lämnas därför förslag som syftar till att åstad­komma en tydligare kopp­ling mellan tid­punkten för vill­korlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder.

Ladda ner:

I propositionen föreslås att den villkorliga frigiv­ningen ska kunna skjutas upp i större utsträck­ning än i dag för den som under anstalts­tiden inte deltar i eller missköter återfalls­före­byggande åtgärder eller andra åtgärder som kan hjälpa den dömde att anpassa sig i samhället. Vidare föreslås utökade möjlig­heter att skjuta upp den vill­korliga frigiv­ningen även vid annan missköt­samhet under verk­ställig­hets­tiden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En tydligare koppling mellan vill­korlig frigiv­ning och del­tagande i åter­falls­före­byggande åtgärder

    Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana åter­falls­före­byg­gande åtgär­der som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt. I lagråds­remissen lämnas därför förslag som syftar till att åstad­komma en tydligare kopp­ling mellan tid­punkten för vill­korlig frigiv­ning och del­tagande i åter­falls­före­byggande åtgärder.

Proposition (1 st)

  • En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder

    Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana återfalls­före­byggande åtgärder som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt. I proposi­tionen lämnas därför förslag som syftar till att åstad­komma en tydligare kopp­ling mellan tid­punkten för vill­korlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder.