Proposition från Finansdepartementet

Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor Prop. 2020/21:17

Publicerad

I propositionen föreslås en lättnad i kraven för att en tjänstepensionskassa ska få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ladda ner:

Enligt förslaget ska tillstånd få ges även om en tjänstepensionskassa
inte uppfyller tillståndskravet att kapitalbasen minst ska uppgå till
det riskkänsliga kapitalkrav som gäller enligt lagen om tjänstepensionsföretag. Detta gäller under förutsättning att tjänstepensionskassan kan antas komma att uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet efter tillämpning av bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag om åtgärder som ska vidtas om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet. Förslaget syftar till att hindra att en i grunden långsiktigt livskraftig
tjänstepensionskassa nekas tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag på grund av att kassan tillfälligt och till följd av det rådande marknadsläget inte kan uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet.

Därutöver föreslås en ändring av rättelsekaraktär i försäkringsrörelselagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut