Proposition från Finansdepartementet

Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format Prop. 2020/21:91

Publicerad

Ladda ner:

Emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör
enhetlig elektronisk rapportering (Esef). Kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. I propositionen föreslås att kravet i stället ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Den föreslagna ändringen innebär att Sverige utnyttjar en möjlighet som kommer att införas i EU:s s.k. öppenhetsdirektiv och som innebär att medlemsstaterna kan skjuta upp tillämpningen av kravet på detta sätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021.