Proposition från Finansdepartementet

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el Prop. 2020/21:113

Publicerad

I propositionen föreslås att undantaget från skatteplikt för egenproducerad el utvidgas genom höjda effektgränser.

Ladda ner:

Därutöver föreslås att den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, utvidgas till fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt. Förslagen ligger i linje med regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut