Proposition från Justitiedepartementet

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk Prop. 2021/22:224

Publicerad

Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlän­nings­lagen och brotts­balken som syftar till att skärpa reglerna om utvis­ning på grund av brott.

Ladda ner:

Ändringarna innebär bland annat att

 • utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straff­värden än i dag,
 • det ställs högre krav på utlän­ningens etablering i det svenska sam­hället för att han eller hon inte ska bli utvisad,
 • kravet på synner­liga skäl för utvis­ning när utlän­ningen vistats länge i Sverige tas bort,
 • förbudet mot att i vissa fall utvisa den som kom till Sverige som ung tas bort och ersätts med kvalifi­cerade krav för utvisning,
 • domstolen inte längre ska beakta det men som utlän­ningen förorsakas genom utvis­ningen vid straff­mätningen och val av påföljd, och
 • återrese­förbuden blir längre och börjar löpa vid dagen för utresa.

Därutöver föreslås i proposi­tionen bland annat

 • ökade möjlig­heter att neka uppe­hålls­tillstånd för en utlänning som begått brott, och
 • ett stärkt skydd mot åter­kallelse av uppe­hålls­tillstånd för den som utsatts för våld eller allvarliga kränk­ningar i en nära relation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Skärpta regler för utvisning på grund av brott

  En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott och lämna förslag på hur man kan åstadkomma en skärpt reglering som innebär att det finns förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott och effektivisera verkställigheten av sådana utvisningsbeslut.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

  Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlän­nings­lagen och brotts­balken som syftar till att skärpa reglerna om utvisning på grund av brott.

Proposition (1 st)

 • Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

  Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlän­nings­lagen och brotts­balken som syftar till att skärpa reglerna om utvis­ning på grund av brott.