Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk Diarienummer: Ju2021/02575

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61). Övriga yttranden förvaras i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 september 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.