Proposition från Justitiedepartementet

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande Prop. 2021/22:250

Publicerad

I proposi­tionen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mot­tagande av asyl­sökande m.fl. för att åstad­komma en jämnare fördel­ning över landet av boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Ladda ner:

Det föreslås att

  • lagens bestäm­melser ska gälla redan från den tidpunkt då utlän­ningen ansöker om till­fälligt skydd,
  • Migrations­verket, sam­tidigt som myndig­heten behåller huvud­ansvaret för mottagandet, ska få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppe­hålls­tillstånd med till­fälligt skydd, och
  • kommunerna ges befogen­het att anordna boenden för dessa personer.

Kommunerna ska få ersätt­ning för att anordna boenden. Dessa ersätt­ningar kommer, liksom bland annat fördel­ningen av anvis­ningar, att regleras i förord­ning. Med anled­ning av det föreslås att lagen komplet­teras med ett bemyn­digande och kriterier för fördel­ningen.

Slutligen föreslås att även bestäm­melserna i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asyl­sökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då utlän­ningen ansöker om till­fälligt skydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)