Proposition från Socialdepartementet

En ny biobankslag Prop. 2021/22:257

Publicerad

Regeringen föreslår att en ny biobankslag ska ersätta den nuvarande lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Även den nya lagen ska reglera hur prover samlas in, bevaras i en biobank och användas.

Ladda ner:

Den nya lagen får ett bredare tillämpningsområde då bestämmelserna ska tillämpas direkt på identifierbara prover som samlas in till och bevaras i en biobank eller används för vård, forskning eller produktframställning. De kan också användas för utbildning, kvalitetssäkring eller utveckling inom ramen för sådant.

Avvikande bestämmelser i annan lag ska inte längre ha generellt företräde framför den nya lagen. Systemet med primär- och sekundärbiobanker tas bort.

Inget krav på samtycke

Samtycke till att samla in, bevara eller använda prover för provgivarens vård eller behandling ska inte krävas om provgivaren har samtyckt till vård eller behandling enligt patientlagen eller tandvårdslagen och informerats. För information och samtycke till provhantering för forskning ska som regel Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning gälla.

Reglerna om tillgängliggörande av prover utanför biobanken görs tydliga. Nya bestämmelser införs som gör det möjligt att skicka prover. Det generella förbudet mot att förvara prover utomlands försvinner. Reglerna om PKU-biobanken förs över till den nya lagen. Lagen ska även innehålla bestämmelser om tillsyn, överklagande, straff och skadestånd.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En ändamålsenlig reglering för biobanker

  En särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material, s.k. vävnadsprover, och information om proverna i biobanker. Syftet med utredningen är bl.a. att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

  Regeringen föreslår att tester på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar – PKU-screening – även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

 • Framtidens biobanker

  Regeringen uppdrog 2016 åt en särskild utredare att se över den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material och information om proverna i biobanker.

 • För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker

  Utredningen om regleringen av biobanker har i detta delbetänkande undersökt och lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för prover som inte sparas en längre tid, om en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från barn, identifiering av avlidna, utlämnande av prover utomlands och utredning av föräldraskap.

Lagrådsremiss (2 st)

 • En ny biobankslag

  Regeringen föreslår att en ny biobankslag ska ersätta den nuvarande lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Även den nya lagen ska reglera hur prover, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

 • Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

  Lagrådsremissen behandlar regleringen av den så kallade. PKU-biobanken i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen).

Proposition (1 st)

 • En ny biobankslag

  Regeringen föreslår att en ny biobankslag ska ersätta den nuvarande lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Även den nya lagen ska reglera hur prover samlas in, bevaras i en biobank och användas.