Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Publicerad

Lagrådsremissen behandlar regleringen av den så kallade. PKU-biobanken i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen).

Ladda ner:

Regeringen föreslår att

 • tester som görs på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar (PKU-screening) även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar
 • bestämmelserna om PKU-biobanken och PKU-registret även ska gälla för PKU-prover från barn som inte har lämnat sådana prov som nyfödda
 • uppgifter om bland annat provgivarens personnummer och födelsevikt samt analys- och undersökningsresultat ska få sparas i PKU-registret. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

En bestämmelse införs i lagen om genetisk integritet m.m. som anger att bestämmelserna om samtycke ska tillämpas för undersökningar. Vidare föreslås en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En ändamålsenlig reglering för biobanker

  En särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material, s.k. vävnadsprover, och information om proverna i biobanker. Syftet med utredningen är bl.a. att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

  Regeringen föreslår att tester på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar – PKU-screening – även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

 • Framtidens biobanker

  Regeringen uppdrog 2016 åt en särskild utredare att se över den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material och information om proverna i biobanker.

 • För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker

  Utredningen om regleringen av biobanker har i detta delbetänkande undersökt och lämnat förslag avseende sex frågor: undantag för prover som inte sparas en längre tid, om en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte, vävnadsprover från barn, identifiering av avlidna, utlämnande av prover utomlands och utredning av föräldraskap.

Lagrådsremiss (2 st)

 • En ny biobankslag

  Regeringen föreslår att en ny biobankslag ska ersätta den nuvarande lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Även den nya lagen ska reglera hur prover, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

 • Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

  Lagrådsremissen behandlar regleringen av den så kallade. PKU-biobanken i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen).

Proposition (1 st)

 • En ny biobankslag

  Regeringen föreslår att en ny biobankslag ska ersätta den nuvarande lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Även den nya lagen ska reglera hur prover samlas in, bevaras i en biobank och användas.

Laddar...