Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon Prop. 2022/23:28

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till de ändringar i fordonslagen (2002:574) som krävs för att Sverige ska fullgöra sina skyldigheter enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon.

Ladda ner:

Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om besiktningsorganens insamling och hantering av sådana uppgifter om bland annat bränsle- och energiförbrukning vid verklig körning som avses i artikel 10 i genomförandeförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.