Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 Skr. 2013/14:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2012 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar även en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.

Laddar...