Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken Skr. 2014/15:141

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som
Riksrevisionen har gjort, och de rekommendationer som myndigheten
lämnat, i rapporten Den officiella statistiken – en rättvisande bild av
samhällsutvecklingen? (RiR 2015:3).

Regeringen instämmer i delar av det som Riksrevisionen framhållit
avseende behovet av förändringar i Rådet för den officiella statistiken
och samordningen av statistiksystemet. Regeringen avser bl.a. att se över förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och i det sammanhanget beakta vad Riksrevisionen anfört.

Regeringen är dock inte beredd att inrätta en särskild funktion för att
granska och utvärdera kvaliteten i den officiella statistiken, eller utreda
tänkbara statliga alternativ för att påverka bortfallsutvecklingen i
statistiska undersökningar riktade till individer och hushåll, vilket Riksrevisionenrekommenderat.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.