Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Kvalitetssäkring av högre utbildning Skr. 2015/16:76

Publicerad Uppdaterad

I skrivelsen presenterar regeringen bedömningar när det gäller ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Ladda ner:

Regeringen bedömer att de granskningar som Universitetskanslersämbetet ansvarar för bör beakta lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete i ökad utsträckning. Universitetskanslersämbetets granskningar bör vara inriktade på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning.

Systemet bör bestå av fyra komponenter:

  • examenstillståndsprövning,
  • granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete,
  • utbildningsutvärdering, och
  • tematiska utvärderingar.

Bedömningarna i skrivelsen syftar till att utgöra ett ramverk för kvalitetssäkringssystemet. Regeringen avser att ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att ansvara för att vidareutveckla och genomföra ett nytt system med utgångspunkt i regeringens bedömningar, tillämpliga lagar och förordningar samt de principer för kvalitetssäkring som har tagits fram inom ramen för Bolognaprocessen. Arbetet bör utföras i samråd med både universitet och högskolor och med företrädare för studenter och arbetsliv.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition