Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016 Skr. 2015/16:179

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i budgetpropositionen för 2016 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2016:1).

Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömning att uppföljningen och beräkningen av avvikelser från överskottsmålet bör göras på ett mer mekaniskt sätt eller att måluppfyllelsen framför allt bör analyseras i ett bakåtblickande perspektiv.