Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter Skr. 2016/17:52

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Behövs myndigheternas delårsrapporter? – Nytta och kostnader (RiR 2016:16).

I rapporten har Riksrevisionen rekommenderat regeringen att slopa kravet på vissa myndigheter att lämna delårsrapporter, med undantag för affärsverken. Om regeringen bedömer att viss information i delårs-rapporterna även fortsättningsvis behöver redovisas anser Riksrevisionen att regeringen bör utforma en annan och enklare reglering för hur myndigheterna ska ta fram och redovisa denna information.

I juni 2016 gav regeringen Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att utreda konsekvenserna av att slopa kravet på myndigheterna att lämna delårsrapporter. I uppdraget ingår att överväga om andra krav på myndigheterna behöver ställas och att lämna förslag på nödvändiga författningsändringar. ESV ska redovisa uppdraget senast den 31 januari 2017. Regeringen avser att efter att ha tagit del av ESV:s rapport bedöma behovet av eventuella författningsändringar.

Laddar...