Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet Skr. 2016/17:64

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt. Granskningen har redovisats i rapporten Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering (RiR 2016:17).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.