Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD Skr. 2017/18:85

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i sin rapport Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD (RiR 2017:22).

Riksrevisionen anser att nyttan av de rekommendationer som lämnas inom ramen för EU-samarbetet kan öka om regeringen mer konsekvent motiverar vilka förslag till åtgärder som bedöms som lämpliga. Nyttan av rekommendationerna från Internationella valutafonden (IMF) och OECD skulle enligt myndigheten också kunna öka om regeringen för riksdagen redogjorde för sin bedömning av rekommendationerna.

Regeringen konstaterar i skrivelsen att informationen till riksdagen om hur regeringen ser på rekommendationerna redan är omfattande. När det gäller hanteringen av rekommendationer anser regeringen att frågan bör ses i ett större sammanhang. Förslag och rekommendationer från externa parter ingår – liksom många andra överväganden – i den samlade bedömningen när regeringen formulerar sin politik. Denna bedömning redovisas årligen i budgetpropositionen.

Regeringen avser mot denna bakgrund inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport.