Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel Skr. 2018/19:29

Publicerad

Ladda ner:

Mervärdesskatten (nedan kallad momsen) på livsmedel är sedan den
1 januari 1996 nedsatt till 12 procent. Riksrevisionen har granskat den
nedsatta momsen på livsmedel med avseende på dess priseffekt,
fördelningsprofil och kostnadseffektivitet. Riksrevisionen motiverar
granskningen bl.a. med att nedsättningen kostar stora belopp samt att det är drygt 20 år sedan livsmedelsmomsen sattes ned, och ändå har inte dess effekt på priserna utvärderats.

Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Är nedsatt moms
på livsmedel en kostnadseffektiv åtgärd för att förstärka köpkraften hos
barnfamiljer och låginkomsthushåll?

Riksrevisionens slutsats är att den nedsatta momsen inte är ett kostnadseffektivt sätt att förstärka köpkraften för barnfamiljer och låginkomsthushåll. Andra grupper än målgrupperna tillgodogör sig en stor del av stödet. Riksrevisionen bedömer att ungefär hälften av skatteutgiftens ca 27 miljarder kronor skulle kunna sparas årligen genom att i stället använda en kombination av alternativa fördelningspolitiska stöd.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ”tar initiativ till att utreda
nedsatt moms på livsmedel och avgöra om motivet alltjämt är att stödja barnfamiljer och låginkomsthushåll samt i sådana fall överväga andra sätt att stödja dessa hushåll”.

Regeringen anser att det är bra att Riksrevisionen har granskat hur den sänkta momsen på livsmedel fungerar som fördelningspolitisk åtgärd. Rapporten har bidragit till en djupare kunskap om åtgärdens effekter. Regeringen bedömer att Riksrevisionens rapport kan utgöra ett underlag för framtida arbete.

Laddar...