Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll Skr. 2019/20:35

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om Tullverket har utformat sin
kontrollverksamhet på ett effektivt sätt. Den övergripande slutsats som
Riksrevisionen drar är att Tullverket i huvudsak har de förutsättningar som krävs för att kunna utforma kontrollverksamheten effektivt, men att det är nödvändigt att myndigheten vidtar åtgärder för att säkerställa att resurserna fördelas på det sätt som genererar största möjliga nytta. Enligt Riksrevisionen skulle åtgärder för att förbättra Tullverkets kontrollverktyg och anpassningsförmåga också kunna öka effektiviteten.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är viktigt att kontrollverksamheten är effektivt utformad och följer resultatet av
kontrollverksamheten noga i den löpande myndighetsdialogen och genom Tullverkets årsredovisningar.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vidta åtgärder för att
skynda på anslutningen av flygbolag till det nya systemet för hantering av passageraruppgifter samt undersöka om fler åtgärder kan vidtas för att förbättra gränsskyddets kontrollmöjligheter.

Regeringen bedömer att Polismyndigheten vidtar de åtgärder
myndigheten kan för att det nya systemet för hantering av
passageraruppgifter i flygtrafiken ska kunna nyttjas fullt ut.

Regeringen har remitterat ett förslag om att ge Tullverket befogenhet att hålla kvar försändelser som kan antas innehålla vapen eller explosiva varor och att skärpa straffet för smuggling av vapen och explosiva varor.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.